ลงนามรับทราบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 250,251/2565 และประกาศกรมเจ้าท่าที่ 92,99/2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

1.คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 250/2565 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่อง แนวทางส่งเสริมการเปิดเผยและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

2.คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 251/2565 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3.ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 92/2565 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันระบบอุปถัมภ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

4.ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 99/2565 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี

เพื่อเป็นการเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ แนวทางและมาตรการดังกล่าว

วันที่:06 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 44

ข้อมูลโดย: admintrat